ClassIn常见问题 - 摄像头 - 360拦截摄像头

摄像头被360进行了拦截
                

 
问题解决方案
                
如果用户自己头像显示的是绿色360图像,则说明
摄像头被360杀毒软件拦截,退出360杀毒软件,
重新启动classin。
                      

0 个评论

要回复文章请先登录注册