ClassIn常见问题 - 摄像头 - 自检页面闪退

Surface摄像头发生闪退的问题
            
Win10周年版升级之后会有一些用户电脑在
摄像头处发生闪退、出现弹窗(视频源)无法
打开摄像头。
 
解决方案
            
            
1. ClassIn设置选择系统设置 ----> 2. 选择高级设置
 ---->3. 摄像头模式----> 4. 选择传统模式
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册